کادر اساتید علم و صنعت آریا

مشاوره - مهندس حسين عبدالملكى

مشاوره

مهندس حسين عبدالملكى

سوابق آموزشی
رتبه سازترین مشاور کشور
☑ نويسنده بيش از ١٠٠ مقاله آموزشى و نشر آن در مجله و سايت آموزشى
☑ بیش از ١٠ سال سابقه : مشاور دبیرستان علامه طباطبایی تهران و موسسات گاج، قلم چی، برهان، حنانه و ... در شهرهای تهران، کرج، اراک، سمنان و گرمسار