کادر اساتید علم و صنعت آریا

ریاضیات - مهندس مجتبی لشینی

ریاضیات

مهندس مجتبی لشینی

سوابق آموزشی
مدرس شبكه ١ صدا و سيما
☑ مولف سری کتاب های VIP
☑ مدرس مدارس و آموزش گاه های برتر در شهر های:
تهران، قزوین، کرمان، خوزستان، خراسان، سمنان و ...